Navigácia

LinkyVitajte na stránke ZŠ Široké

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Štvrtok 1. 10. 2020

Počet návštev: 3396201

Kalendár

Novinky

 • Riaditeľka Základne školy v Širokom, Mgr. Adriana Kočerhová, súhlasí so vstupom cudzích do budovy školy za podmienok uvedených nižšie:

  Podmienky vstupu:

  1. Cudzia osoba sa vopred ohlási telefonicky alebo mailom u riaditeľky alebo u zástupcu školy
  2. Menovaný sa zapíše do knihy návštev na vrátnici
  3. Menovaný nesmie mať žiaden s príznakov ochorenia COVID 19
  4. Menovaný musí pre vstupom vyplniť prehlásením o bezinfekčnosti
  5. Menovaný si musí pre vstupom vydezinfikovať ruky
  6. Menovaný musí počas pobytu v
 • ĎAKUJEME

  18. 9. 2020 sa žiaci a zamestnanci školy zapojili do verejnej finančnej zbierky BIELA PASTELKA na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Vyzbieralo sa 182, 78 €. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.

 • Milí rodičia,

  keďže MŠ SR pozmenilo tlačivá, ktoré sú nevyhnutné pre nástup žiaka do školy, uverejňujeme ich pod článkom. Ak žiak vynechá vyučovanie 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu a sviatkov), pri následnom nástupe do školy musí doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak dieťa prišlo do kontaktu s pozitívnym na Covid-19,prosím, upovedomte o tom tr.učiteľa alebo vedenie školy. Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá zákonný zástupca žiaka potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast! Do 5 dní môže žiaka ospravedlniť rodič. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a s Vyhlásením návštevníka o bezinfekčnosti danej osoby. Ďalej oznamujeme rodičom a žiakom základnej školy, že povinnosť nosenia rúška vo vnútorných priestoroch školy je predĺžená do 30.9.2020. Verím, že rodičia to budú rešpektovať a deťom pripravia vždy 2 rúška, pretože škola nemá prostriedky na to, aby každý deň zabezpečila žiakom rúško. Dúfam, že ste zodpovední voči sebe aj voči iným, ak s niečím nesúhlasíte, môžete sa obrátiť na hlavného hygienika SR. Prosíme, aby ste naše vnútorné organizačné pokyny rešpektovali.

 • BIELA PASTELKA 2020

  18. septembra 2020 sa na našej škole uskutoční verejná zbierka BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento piatok navštívia žiačky našej školy všetky triedy, a tak budeme môcť akoukoľvek sumou podporiť ľudí so zrakovým postihnutím. "Život je krajší, keď sa v ňom máte o koho oprieť."

 • Milí rodičia,

  z bezpečnostných dôvodov Vás žiadame, aby ste autom nevchádzali do areálu školy spredu, od učiteľskej bytovky, v čase od 7,30 - 13,30. So žiakmi sa v rámci preventívnych opatrení zdržiavame vonku, máme tam ihrisko, altánok a šoféri nás ohrozujú, trúbia a narúšajú tým výchovno - vzdelávací proces, ale aj bezpečnosť detí. Presúvame sa do budovy školskej jedálne, na obed aj na vyučovanie. Prosíme Vás, aby ste to rešpektovali. Areál školy má byť bezpečným miestom pre všetkých našich žiakov a zamestnancov.

 • Milí rodičia a žiaci,

  do 25.09.2020 je potrebné nahlásiť na MILK - AGRO v Prešove hmotnosti obalov od mlieka z Milk - agra, tak Vás chcem poprosiť, aby ste ešte priniesli umyté a rozložené obaly do školy. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Samozrejme sa to týka aj viečok od Sabi jogurtov.

 • Milí rodičia,

  Z manuálu pre otvorenie škôl, vydaného ministerstvom školstva zo dňa 26.8.2020 citujem: „V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa odporúčané v triede odporúčané, na chodbách povinné.“

  Z dôvodu hore uvedených opatrení a usmernení vydanými UVZ SR a MŠVVaŠ SR, riaditeľ školy je povinný zabezpečiť ich dodržiavanie v školskom zariadení.

 • Žiaci majú triednické hodiny, 1.-2.ročník končí o 11,30, 3.-4. roč. - 12,00 hod., 5.-6. roč. - 12,30 a 7.-9. roč. - 13,00. Na obed idú s triednymi učiteľmi. ŠKD bude fungovať do 16,00 hod. Prosíme, aby všetci záujemcovia o ŠKD doniesli prihlášky zajtra.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Široké
  Široké 141, 082 37 Široké

 • +421517911331

Fotogaléria