Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CVS
Čitateľská a pisateľská gramotnosť ČPG
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova EV
Finančná gramotnosť FIG
Francúzsky jazyk FJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Informatika INF np
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ np
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava PoPr
Poznávanie prírody PPr
Práca s počítačom PCP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka Prv
Rozvoj čitateľskej gramotnosti RČG
Rozvoj špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Športová príprava ŠP
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TšV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Výtvarná výchova VYV np
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2021.0.1239 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Široké
    Široké 141, 082 37 Široké

  • +421517911331

Fotogaléria