Navigácia

 • Súhlas riaditeľa školy so vstupom do budovy

  Riaditeľka Základne školy v Širokom, Mgr. Adriana Kočerhová, súhlasí so vstupom cudzích do budovy školy za podmienok uvedených nižšie:

  Podmienky vstupu:

  1. Cudzia osoba sa vopred ohlási telefonicky alebo mailom u riaditeľky alebo u zástupcu školy
  2. Menovaný sa zapíše do knihy návštev na vrátnici
  3. Menovaný nesmie mať žiaden s príznakov ochorenia COVID 19
  4. Menovaný musí pre vstupom vyplniť prehlásením o bezinfekčnosti
  5. Menovaný si musí pre vstupom vydezinfikovať ruky
  6. Menovaný musí počas pobytu v škole mať rúško alebo štít
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • ĎAKUJEME

  ĎAKUJEME

  18. 9. 2020 sa žiaci a zamestnanci školy zapojili do verejnej finančnej zbierky BIELA PASTELKA na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Vyzbieralo sa 182, 78 €. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • POZOR ZMENA! Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka-kliknite na nadpis.

  Milí rodičia,

  keďže MŠ SR pozmenilo tlačivá, ktoré sú nevyhnutné pre nástup žiaka do školy, uverejňujeme ich pod článkom. Ak žiak vynechá vyučovanie 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu a sviatkov), pri následnom nástupe do školy musí doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak dieťa prišlo do kontaktu s pozitívnym na Covid-19,prosím, upovedomte o tom tr.učiteľa alebo vedenie školy. Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá zákonný zástupca žiaka potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast! Do 5 dní môže žiaka ospravedlniť rodič. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a s Vyhlásením návštevníka o bezinfekčnosti danej osoby. Ďalej oznamujeme rodičom a žiakom základnej školy, že povinnosť nosenia rúška vo vnútorných priestoroch školy je predĺžená do 30.9.2020. Verím, že rodičia to budú rešpektovať a deťom pripravia vždy 2 rúška, pretože škola nemá prostriedky na to, aby každý deň zabezpečila žiakom rúško. Dúfam, že ste zodpovední voči sebe aj voči iným, ak s niečím nesúhlasíte, môžete sa obrátiť na hlavného hygienika SR. Prosíme, aby ste naše vnútorné organizačné pokyny rešpektovali.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Mgr. Adriana Kočerhová, riaditeľka školy.

 • BIELA PASTELKA 2020

  BIELA PASTELKA 2020

  18. septembra 2020 sa na našej škole uskutoční verejná zbierka BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento piatok navštívia žiačky našej školy všetky triedy, a tak budeme môcť akoukoľvek sumou podporiť ľudí so zrakovým postihnutím.  "Život je krajší, keď sa v ňom máte o koho oprieť."

 • UPOZORNENIE PRE RODIČOV

  Milí rodičia,

  z bezpečnostných dôvodov Vás žiadame, aby ste autom nevchádzali do areálu školy spredu, od učiteľskej bytovky, v čase od 7,30 - 13,30. So žiakmi sa v rámci preventívnych opatrení zdržiavame vonku, máme tam ihrisko, altánok a šoféri nás ohrozujú, trúbia a narúšajú tým výchovno - vzdelávací proces, ale aj bezpečnosť detí. Presúvame sa do budovy školskej jedálne, na obed aj na vyučovanie. Prosíme Vás, aby ste to rešpektovali. Areál školy má byť bezpečným miestom pre všetkých našich žiakov a zamestnancov.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Mgr. Adriana Kočerhová, riaditeľka školy

 • Recykluj a vyhraj s MILK - AGRO

  Milí rodičia a žiaci, 

  do 25.09.2020 je potrebné nahlásiť na MILK - AGRO v Prešove hmotnosti obalov od mlieka z Milk - agra, tak Vás chcem poprosiť, aby ste ešte priniesli umyté a rozložené obaly do školy. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Samozrejme sa to týka aj viečok od Sabi jogurtov. 

 • Krúžky

 • Opatrenia UVZ

  Milí rodičia,

  Z manuálu pre otvorenie škôl, vydaného ministerstvom školstva zo dňa 26.8.2020 citujem: „V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa odporúčané v triede odporúčané, na chodbách povinné.“

  Z dôvodu hore uvedených opatrení a usmernení vydanými UVZ SR a MŠVVaŠ SR, riaditeľ školy je povinný zabezpečiť ich dodržiavanie v školskom zariadení.

  Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  Ďakujeme za porozumenie.

  Mgr. Adriana Kočerhová, riaditeľka školy

 • Organizácia vyučovania v piatok 4.9.2020

  Žiaci majú triednické hodiny, 1.-2.ročník končí o 11,30, 3.-4. roč. - 12,00 hod., 5.-6. roč. - 12,30 a 7.-9. roč. - 13,00. Na obed idú s triednymi učiteľmi. ŠKD bude fungovať do 16,00 hod. Prosíme, aby všetci záujemcovia o ŠKD doniesli prihlášky zajtra.

 • ORGANIZÁCIA 1. ŠKOLSKÉHO TÝŽDŇA

  Milí rodičia, dňa 2.9.2020 začína svätá omša v Kostole sv. Mikuláša v Širokom o 8,00 hod. Po svätej omši sa stretneme v škole, prosíme žiakov, aby neprichádzali vo veľkých skupinách. Ráno v hlavnej budove prebehne ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk a zbieranie dotazníkov žiaka) pre žiakov 2. -9.ročníka. Do budovy školy zákonný zástupca nevstupuje. V budove špeciálnych tried prebieha ranný filter pre žiakov ŠT a v budove jedálne pre prvákov. S prvákmi môže do budovy vstúpiť 1 zákonný zástupca v rúšku. Je potrebné dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia. Nezabudnite vyplniť, podpísať a doniesť dotazník žiaka. 2.9.2020 budú žiaci vo svojich triedach, na chodbách a v šatni je zabezpečený dozor. Spoločné slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 nebude, školský rok privítame v triedach a proestredníctvom školského rozhlasu. Prosíme rodičov, aby rešpektovali rozdelenie žiakov do tried, žiaci sú rozdelení podľa určitých kritérií a nie je možné ich presúvať. Samozrejme, vážne dôvody budeme riešiť individuálne. V stredu bude končiť 1.stupeň okolo 10,00, 2.stupeň tak, aby žiaci stihli autobusy do Víťaza a Fričoviec, najneskôr o 10,35. Prváci si donesú školské tašky, ostatným žiakom stačí zápisník a pero. Piataci budú preberať učebnice v priebehu prvého týždňa (štrvtok, piatok). Vo štvrtok (3.9.2020) budú triednické hodiny - 1.-2.ročník končí o 11.30, 3.-4. ročník - 11.50, 5.-6. - 12,10 a 7. -9.ročník 12,30 hod. Prosíme, aby ste sa na obed nahlásili u pani Semanovej a vyplnili zápisný lístok, ktorý nájdete aj na našej web stránke. Prosíme rodičov piatakov, ktorí k nám prechádzajú z iných škôl, aby vyplnili elektronickú prihlášku na našej stránke. Preštudujte si organizačné pokyny uvedené v novinkách nižšie. Organizačné pokyny na ďalšie dni dostanú žiaci vo štvrtok 3.9.2020. Prosíme všetkých záujemcov o ŠKD, aby si vyzdvihli prihlášku u tr. učiteliek alebo u vychovávateľky, Mgr. Márie Kočíkovej a obratom záväzne potvrdili svoj záujem o ŠKD. Aby sme vedeli organizačne zabezpečiť chod ŠKD, je potrebné tak urobiť najneskôr do piatka 4.9.2020.  

  Ďakujeme a veríme, že začiatok roka a prvé náročné dni všetci spolu úspešne zvládneme. Držme si navzájom prsty!

  Mgr. Adriana Kočerhová, riaditeľka školy

 • Prihláška na štúdium v ZŠ Široké

  Prosíme rodičov všetkých žiakov, ktorí od septembra nastupujú do 5. ročníka v ZŠ Široké ( a predtým boli na 1.stupni v ZŠ Víťaz, v ZŠ Fričovce alebo v inej ZŠ), aby vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá sa nachádza v ľavom stĺpci tu na našej web stránke. 

  Ďakujeme.

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  Riaditeľka ZŠ Široké oznamuje žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 9.00 v jednotlivých triedach bez účasti rodičov (po sv. omši, ktorá začína o 8,00 hod.). Žiaci si prinesú prezuvky. Žiaci prvého ročníka si prinesú so sebou aj školské tašky. So žiakom 1. ročníka môže do triedy vstúpiť len jeden rodič v rúšku. Rodičia prvákov budú podpisovať informované súhlasy a rozhodnutia. V prvý deň školského roka je potrebné, aby sa záujemcovia o stravovanie prihlásili v školskej jedálni u vedúcej, p. Semanovej. Strava sa vydáva od 3.9.2020. 

 • Organizačné pokyny na šk. rok 2020/2021

  Milí rodičia, 

  na linkoch nižšie sú uvedené organizačné pokyny na najbližšie dni školského roka 2020/2021. Prosíme Vás o ich dôkladné preštudovanie. Pri prvom nástupe dieťať do školy je potrebné, aby donieslo vypísaný dotazník o zdravotnom stave podpísaný obidvomi rodičmi. Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka budú zverejnené na dverách jednotlivých tried 2.9.2020.

  Mgr. Adriana kočerhová, riaditeľka školy

 • Súťaž Prijmi výzvu

  Počas koronakrízy sme nezaháľali a naša snaha cvičiť priniesla svoje ovocie.

  Naša škola sa zapojila do projektu Prijmi výzvu pod záštitou Slovenskej asociácie športu na školách, kde sme získali prvé miesto v okrese Prešov. Získal ho náš žiak Boris Vozár, srdečne mu blahoželáme a  ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Tešíme sa na ďalšie súťaže.

 • Ukončenie školského roka

  Milí žiaci, milí rodičia,

  zajtra, 30.6.2020 o 9.00, prebehne odovzdávanie vysvedčení v jednotlivých triedach. Svätá omša pre školu ráno nebude. Hneď po prevzatí vysvedčení a krátkej triednickej hodine idú žiaci domov.

 • Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou

  Predmet zákazky: „Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021.“

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Široké
  Široké 141, 082 37 Široké

 • +421517911331

Fotogaléria