Navigácia

História školy 

     

Budova Základnej  školy v Širokom sa začala stavať koncom roku 1957 a slávnostne bola daná do prevádzky 21. decembra 1961. Vyučovanie sa začalo 4. januára 1962. V roku 1985 bola daná do užívania telocvičňa školy. Od roku 1982 škola neustále zápasí s nedostatkom priestorov na vyučovanie. Obecný úrad v Širokom poskytol škole  učiteľskú bytovku, v ktorej boli zriadené 2 učebne a školská jedáleň. V budove sa nachádzajú aj dve učebne IT, jazyková učebňa a kuchynka. V súčasnosti má škola 28 učební.

     Od 1.7.2002 nadobudla škola právnu subjektivitu. Zriaďovateľom školy sa stala obec Široké. Dnes táto plnoorganizovaná škola patrí  medzi najväčšie vidiecke školy v okrese. Na 2. stupeň dochádzajú aj žiaci z okolitých obcí – z Fričoviec a z Víťaza. Nachádza sa mimo hlavnej komunikácie, čo výrazne vplýva na bezpečnosť žiakov, v tichom prostredí plnom zelene. Je zameraná na získanie základných vedomostí v učive 1. – 9. ročníka, je všeobecne zameraná, venuje maximálnu pozornosť talentovaným žiakom, ale aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  V škole pracuje 24 krúžkov, ktoré poskytujú žiakom širokú paletu mimoškolskej činnosti a aktivít od športových až po umelecké. Žiaci našej školy sa vo veľkej miere zapájajú do rôznych súťaží, hoci je to finančne náročné pre vysoké náklady na cestovanie. Najvýraznejšie úspechy na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni škola dosahuje v bedmintone, v biatlone a v práci s mladými hasičmi.

      V tomto školskom roku navštevuje školu spolu 387 žiakov, 20 žiakov si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. V škole je 21 tried, 32 pedagogických, 12 nepedagogických pracovníkov a 1 asistentka učiteľa. Na 1. stupni je 8. tried a na 2. stupni 11 tried, okrem toho má škola dve špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sa vzdelávajú podľa variantu A. K dispozícií je 1 oddelenie ŠKD. Počas celého roka je škola otvorená nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Široké
    Široké 141, 082 37 Široké

  • +421517911331

Fotogaléria